side-area-logo

Ban lãnh đạo

Hội đồng Thành viên
Ông Phan Văn Quang
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 25/11/2015.
– Vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Ông Nguyễn Bình Minh
Thành viên
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên không chuyên trách Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 03/9/2015.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng III, bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Ông Nguyễn Ngọc Châu
Thành viên chuyên trách
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 21/11/2017.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Ban Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Bình Minh
Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 21/7/2015.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng III, bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Nguyễn Việt Hòa
Phó Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 10/7/2015.
– Vinh dự nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố.
Ông Hoàng Tâm Hòa
Phó Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 25/11/2015.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Nguyễn Thị Hương Giang
Phó Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 19/8/2016.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố.