side-area-logo

Ban lãnh đạo

Hội đồng Thành viên
Image icon
Ông Phan Văn Quang
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 25/11/2015.
– Vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Image icon
Ông Hoàng Tâm Hòa
Thành viên
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 11/11/2019.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của UBND Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Image icon
Ông Nguyễn Ngọc Châu
Thành viên chuyên trách
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 21/11/2017.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Ban Tổng Giám đốc
Image icon
Ông Hoàng Tâm Hòa
Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 11/11/2019.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của UBND Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Image icon
Ông Vũ Đình Quân
Phó Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 3/8/2020.
– Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của UBND Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố.
Image icon
Ông Lâm Dũng Tiến
Phó Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 20/08/2020.
Image icon
Ông Phạm Hoàng Nam
Phó Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 03/02/2021.
– Vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND Thành phố.
Image icon
Ông Phan Tấn Thảo
Phó Tổng Giám Đốc
– Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV từ ngày 15/11/2023.