NĂM:
Các Luật có hiệu lực từ tháng 01/01/2024.
TẢI VỀ
Nội quy lao động.
TẢI VỀ
QT-VP-01 Quy trình cử, thôi nhiệm vụ người DDV, CBC tại DN khác.
TẢI VỀ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.
TẢI VỀ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.
TẢI VỀ