Dành Cho Thành Viên

Thông báo Tổng Công ty

Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2014

Hướng dẫn thi đua năm 2014:
- TĐKT - Hướng dẫn công tác TĐKT 2014
- Nội dung thay đổi hướng dẫn TĐKT 2014 so 2013
- Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014
- Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014

Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND Quy định công tác thi đua khen thưởng tại Tp. HCM

Biểu mẫu đăng ký thi đua năm 2014:

- BM - 01.DKTD – Các doanh nghiệp thuộc hệ thống Tổng Công ty Bến Thành
- BM - 02.DKTD – Các Phòng & Ban TCT Bến Thành & các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Biểu mẫu tổng hợp:
- Bảng kê hồ sơ
- Mẫu thống kê
- BM - BCCS-01.TDKT
- BM - BCCS-02.TDKT
- Mẫu số 01
- Mẫu số 02
- Mẫu số 06
- THCN.TDKT - Bảng Tổng hợp Các danh hiệu cá nhân 2014
- THTT.TDKT - Bảng Tổng hợp Thi đua khen thưởng Tập thể 2014
- S01.TĐKT 2014
- S02.TĐKT 2014