Hiệp lực

Câu lạc bộ Pháp chế

Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo các doanh nghiệp trong quản lý, điều hành và xử lý các vấn đề cụ thể.

Cập nhật thông tin pháp lý; phổ biến, trao đổi, nghiên cứu các vấn đề pháp lý quan trọng, cần thiết hoặc phát sinh trên cơ sở hoạt động thực tiễn ở doanh nghiệp, thông tin thời sự về những vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

Hiệp lực

Request Form

Send
Reset