Hiệp lực

Câu lạc bộ Nhân sự

Tạo cầu nối cho các Giám đốc nhân sự/ Những người làm công tác nhân sự trong hệ thống BTG.

Trao đổi, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực.

Tạo lập một diễn đàn nhằm trao đổi thông tin về tuyển dụng, đào tạo, chính sách nhân sự… và tạo sự hiệp lực về công tác nhân sự trong toàn hệ thống Tổng Công ty Bến Thành.

Hiệp lực

Request Form

Send
Reset