Hiệp lực

Câu lạc bộ Đầu tư

Chia sẻ, tìm kiếm cơ hội đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ quan hệ,… nhằm tạo môi trường sinh hoạt doanh nhân vừa hiệu quả vừa thư giãn

Kết nối thông tin, nhân lực đầu tư toàn hệ thống.

Nâng cao năng lực chuyên môn (về quản trị và nhiệm vụ) cho đội ngũ quản lý cấp trung. Thông qua việc đào tạo, huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà quản lý đầu tư.

--> Tạo giá trị gia tăng trong lĩnh vực đầu tư thông qua việc HIỆP LỰC trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành

Hoạt động

Hiệp lực

Request Form

Send
Reset