Dành Cho Thành Viên

Bản tin

Công văn số 38/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố

Công văn số 38/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách Thành phố tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2016