Benthanh Group

Công bố thông tin

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2015

Benthanh Group

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 - 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com