Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Hội nghị quán triệt nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần X

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, ngày 04 tháng 12 năm 2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Chỉ thị 01 CT/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ X với tinh thần chỉ đạo: Quán triệt sâu sắc, nằm vững mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong nghị quyết; trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội X, sát với tình hình của ngành, địa phương, đơn vị; phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân Thành phố, trong đó, cán bộ, đàng viên nêu cao vai trò gương mẫu, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội; Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đợt học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm của những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động của toàn đảng bộ và hệ thống chính trị của Thành phố, sự đồng thuận trong nhân dân; tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống; Quan điểm về tổ chức học nghị quyết theo tinh thần đổi mới, khẩn trương, thiết thực và hiệu quả, tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu trong văn kiện.

Ngày 13/01/2016, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho tất cả đảng viên của Đảng bộ và ủy viên Ban chấp hành các đoàn thể Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty. Tham dự và báo cáo viên của Hội nghị đồng chí Lê Công Đồng, giám đốc Đài tiếng nói nhân dân TP HCM, nguyên Phó Ban Tuyên Giáo Thành ủy.

Sau học tập nghị quyết Đảng ủy Tổng công ty và tất cả cấp ủy cơ sở phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố một cách thiết thực, phù hợp với nghị quyết của đơn vị mình trong tháng 1/2016 để báo cáo đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đầu tháng 2/2016 theo quy định.

Tin Tức