Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành khen thưởng đơn vị hoàn thành sớm kế hoạch 2013.

Ngày 13/12/2013, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đã khen thưởng cho CBCNV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Benthanh Tourist), đã hưởng ứng phong trào thi đua nước rút của Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành và hoàn thành sớm kế hoạch SXKD năm 2013 trước 60 ngày.

Tin Tức