Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành khen thưởng đơn vị hoàn thành sớm kế hoạch 2013.

Ngày 18/11/2013, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đã khen thưởng cho CBCNV Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành - TSC, đã hưởng ứng phong trào thi đua nước rút của Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành và hoàn thành sớm kế hoạch SXKD năm 2013 trước 60 ngày.

Tin Tức