Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Tập đoàn Accor chịu trách nhiệm tư vấn kỹ thuật xây dựng, đồng thời thực hiện việc điều hành và quản lý theo tiêu chuẩn IBIS cho khách sạn của công trình phức hợp 20 tầng IBIS Bến Thành Palace.

Tin Tức