Tổng Công ty Bến Thành thông báo chào bán quyền mua CP tại Công ty CP VBĐQ Bến Thành

Tổng Công ty Bến Thành thông báo về việc chào bán quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Vàng đá quý Bến Thành như sau: Tên tổ chức

Tổng Công ty Bến Thành chào bán quyền mua CP tại Công ty CP VBĐQ Bến Thành

Tổng Công ty Bến Thành thông báo về việc chào bán quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Vàng đá quý Bến Thành như sau: Tên tổ chức

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2018

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2018 

Thông báo v/v chào bán quyền mua cổ phần của TCT Bến Thành tại Ngân hàng TMCP Phương Đông

Tổng Công ty Bến Thành thông báo về việc chào bán quyền mua cổ phần tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Xem thông tin đính kèm tại đây.

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2017

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2017

Báo cáo kiểm toán năm 2017

Báo cáo kiểm toán năm 2017

Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua Cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành tại CTCP Sài Gòn Đà Lạt

Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua Cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành tại CTCP Sài Gòn Đà Lạt 

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2016

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2016

Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH Bến Thành Hoàng Thành

Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH Bến Thành Hoàng Thành 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và giai đoạn 2013-2015

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và giai đoạn 2013-2015

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo kiểm toán năm 2016

Báo cáo kiểm toán năm 2016

Công bố thông tin bán đấu giá lần 2 phần vốn góp tại Cty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài

Tổng Công ty Bến Thành công bố thông tin bán đấu giá lần 2 phần vốn góp tại Cty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2015

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2015

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo kiểm toán năm 2015

Báo cáo kiểm toán năm 2015 

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2015

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2015

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

Kế hoạch SXKD và Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Bến Thành năm 2016

Kế hoạch SXKD và Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Bến Thành năm 2016

Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài

Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2015

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2015

Công bố thông tin chào bán lần 2 CP Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt

Công bố thông tin chào bán lần 2 CP Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt

Công bố thông tin chào bán CP Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng

Công bố thông tin chào bán CP Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng

Điều lệ Tổng Công ty Bến Thành

Điều lệ Tổng Công ty Bến Thành