Thông báo v/v chào bán quyền mua cổ phần của TCT Bến Thành tại Ngân hàng TMCP Phương Đông

Tổng Công ty Bến Thành thông báo về việc chào bán quyền mua cổ phần tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Xem thông tin đính kèm tại đây.